ຫ້ອງປະຊຸມ Video Conference


ຫ້ອງປະຊຸມທາງໄກ Video Conference
ສິງອໍານວຍຄວາມສະດວກ

ບັນຈຸຈໍານວນ: 20 ກ່ວາທ່ານ|  ຕິດຕໍ່ສອບຖາມກ່ຽວກັບຫ້ອງປະຊຸມ

l  ຕິດຕໍ່ໃນໂມງລັດຖະການ ວັນຈັນ-ວັນສຸກ, ເວລາ  8:00 AM - 17 PM♦  ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ພິທີການ ແລະ ການເງິນ: ໂທ:​ .....................................

♦  ຫ້ອງບໍລິຫານການເງິນ: ໂທ:............................................

♦  ຂາເຂົ້າ - ຂາອອກ: ໂທ:................................................  • ຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ແຈ້ງການແນະນຳ ກ່ຽວກັບຄ່າເຊົ່າຫ້ອງປະຊຸມມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 

ລົງທະບຽນກອງປະຊຸມ
ແຈ້ງການ
ເຟດເພດ ຫ້ອງວ່າການແຂວງ
Whatapp
YouTube
ຮັບແຈ້ງຄໍາຕິຊົມ