ຫ້ອງປະຊຸມ ຊັ້ນ 3 ແລະ ຊັ້ນ 5

ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງວ່າການແຂວງ ຊັ້ນ3

ສິງອໍານວຍຄວາມສະດວກ...................................................................................................

ຈໍານວນ: ............. ກ່ວາທ່ານຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງວ່າການແຂວງ ຊັ້ນ5

ສິງອໍານວຍຄວາມສະດວກ....................................................................................................

ຈໍານວນ: ............. ກ່ວາທ່ານຕິດຕໍ່ສອບຖາມກ່ຽວກັບຫ້ອງປະຊຸມ

l  ຕິດຕໍ່ໃນໂມງລັດຖະການ ວັນຈັນ-ວັນສຸກ, ເວລາ  8:00 AM - 17 PM♦  ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ພິທີການ ແລະ ການເງິນ: ໂທ:​ .....................................

♦  ຫ້ອງບໍລິຫານການເງິນ: ໂທ:............................................

♦  ຂາເຂົ້າ - ຂາອອກ: ໂທ:................................................  • ຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ແຈ້ງການແນະນຳ ກ່ຽວກັບຄ່າເຊົ່າຫ້ອງປະຊຸມມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 

ລົງທະບຽນກອງປະຊຸມ
ແຈ້ງການ
ເຟດເພດ ຫ້ອງວ່າການແຂວງ
Whatapp
YouTube
ຮັບແຈ້ງຄໍາຕິຊົມ