ຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງ ແຕ່ລະໄລຍະ

1. ຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງຜົ້ງສາລີ ແຕ່ປີ...........................................................

..............................................................................................................................

2. ຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງຜົ້ງສາລີ ແຕ່ປີ...........................................................

..............................................................................................................................

3. ຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງຜົ້ງສາລີ ແຕ່ປີ...........................................................

.............................................................................................................................

4. ຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງຜົ້ງສາລີ ແຕ່ປີ...........................................................

................................................................................................................................

5. ຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງຜົ້ງສາລີ ແຕ່ປີ...........................................................

.................................................................................................................................

6. ຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງຜົ້ງສາລີ ແຕ່ປີ...........................................................

...............................................................................................................................

7. ຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງຜົ້ງສາລີ ແຕ່ປີ...........................................................

..............................................................................................................................

8. ຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງຜົ້ງສາລີ ແຕ່ປີ...........................................................

..............................................................................................................................

9. ຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງຜົ້ງສາລີ ແຕ່ປີ...........................................................

...............................................................................................................................

10. ຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງຜົ້ງສາລີ ແຕ່ປີ...........................................................

.................................................................................................................................

11. ຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງຜົ້ງສາລີ ແຕ່ປີ 2020 ເຖີງ ປະຈຸບັນ:

 

 

ລົງທະບຽນກອງປະຊຸມ
ແຈ້ງການ
ເຟດເພດ ຫ້ອງວ່າການແຂວງ
Whatapp
YouTube
ຮັບແຈ້ງຄໍາຕິຊົມ