ລະບົບ ແຊ່ເອກະສານຮ່ວມກັນ G-share/G-drive►ເວັບໄຊໜ້າຕາງລະບົບ (G-share/G-drive): https://g-drive.gov.la

               ທ່ານສາມາດດາວໂລດໂປຼຣແກຼມ G-share/G-drive ຕາມລີ້ງລຸ່ມນີ້:

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມ G-Share (Android)

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມ G-share (iOS)

ດາວໂຫຼດ ໂປຣແກຣມ G-share (Desktop)       G-Share ແມ່ນລະບົບແບ່ງປັນເອກະສານຟາຍປະເພດຕ່າງໆເຊັນ:  Word, Excel, PowerPoint  ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນແບບອອນລາຍ ຜ່ານຄອມພິວເຕີ ແລະ ໂທລະສັບມືຖື. ລະບົບ G-Drive ຄ້າຍຄືກັບລະບົບ Google Drive, iCloud, Dropbox  G-Drive ແມ່ນ ລະບົບຈັດເກັບເອກະສານ (Cloud Storage) ເອກສານທີ່ຖືກສ້າງດ້ວຍລະບົບ G-Share ແມ່ນຈະຖືກຈັດເກັບໄວ້ໃນ ລະບົບ G-Drive (www.g-drive.gov.la)•ສາມາດນຳໃຊ້ຜ່ານໂທລະສັບ ແລະ ຄອມພິວເຕີ ເຂົ້າເຖີງເອກະສານ ໄດ້ທຸກທີ່ທຸກເວລາ ທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍພາຍໃນ ຫຼື ອິນເຕີເນັດ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພ ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ. 

ລົງທະບຽນກອງປະຊຸມ
ແຈ້ງການ
ເຟດເພດ ຫ້ອງວ່າການແຂວງ
Whatapp
YouTube
ຮັບແຈ້ງຄໍາຕິຊົມ