ລະບົວ ອີເມວລັດຖະບານ mail.gov.la

 ► ເວັບໄຊໜ້າຕ່າງອີເມວ e-mail:    https://mail.gov.la      ຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກຂອງລັດຖະບານ ແມ່ນລະບົບລວມສູນການນຳໃຊ້ຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ ຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງພາກລັດ ທີ່ນຳໃຊ້ລະຫັດຊື່ອີນເຕີເນັດເປັນຂອງລັດຖະບານ .gov.la ຊື່ງເປັນລະບົບທີ່ນຳໃຊ້ໃນການຕິດຕໍ່ພົວພັນ, ສື່ສານ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງພາກລັດ ໂດຍຜ່ານລະບົບເຄືອຂ່າຍອີນເຕີເນັດ ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບວຽກງານບໍລິຫານລັດ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວ, ປອດ ແລະ ປະຢັດ. 

ລົງທະບຽນກອງປະຊຸມ
ແຈ້ງການ
ເຟດເພດ ຫ້ອງວ່າການແຂວງ
Whatapp
YouTube
ຮັບແຈ້ງຄໍາຕິຊົມ