ພິພິດທະພັນຊົນເຜົ່າ

ພິພິດທະພັນຊົນເຜົ່າ ເປັນອາຄານຊັ້ນດຽວຕັ້ງຢູ່ເທິງເນີນພູ ໃກ້ກັບທະນາຄານພັດທະນາລາວ ພາຍໃນຈັດສະແດງເຄື່ອງມືເຄື່ອງໃຊ້, ເຄື່ອງແຕ່ງກາຍ ແລະ ພາບຖ່າຍຊົນເຜົ່າຕ່າງໆ ທີ່ອາໄສໃນເມືອງ ເຊັ່ນ: ໂລໂລ, ໂລມາ, ໂອມາ, ພວນ, ຂະມຸ…